• София 1000, бул. “Витоша” №26 /вход ул. “Солунска“/
  • телфон: 02 980 40 01; 02 980 11 13
  • мобилен: + 359 897 868 031
  • email: office@oceantravel.bg

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА
ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА

 

1. РЕЗЕРВАЦИИ

1.1.Резервации се приемат в офисa на ТУРОПЕРАТОРА-“ОУШЪН ТРАВЕЛ” ЕООД, находящ се на адрес: гр. София 1000, бул. “Витоша” №26 /вход ул. “Солунска“/.
1.2. Резервациите се осъществяват по телефон, е-мейл: office@oceantravel.bg или чрез интернет страницата www.oceantravel.bg, посредством опцията за изпращане на запитване за оферта. С изпращането на запитване за оферта и на е-мейл адрес за кореспонденция, потребителят декларира, че се е запознал с настоящите общи условия, както и че се съгласява да бъде адресат на електронния изявления по смисъла на чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), както и че е съгласен кореспонденцията във връзка с резервацията, сключването и изпълнението на договора за организирано туристическо пътуване да се води с обикновен електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал.1 от ЗЕДЕУУ.   
1.3. Резервацията се счита за валидна след потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА, изпратено на адреса/електронния адрес (е-мейл) на потребителя, както и след заплащане на определеното капаро в срок до 3 /три/ дни от датата на потвърждение. Считано от датата на реалното заплащане на задатъка /капарото/, договорът за организирано туристическо пътуване се счита за сключен.
1.4. Договорът важи само за изрично описаните в офертата услуги. Всички неупоменати допълнителни услуги в офертата са предмет на отделно споразумение. За тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи отделно заплащане.
Неосъществяването на допълнителна услуга не е основание за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора за организирано пътуване.
Допълнителна услуга по смисъла на настоящите общи условия е всяка допълнителна туристическа услуга, която не е включена в общата пакетна цена, независимо дали е изрично посочена в договора за организирано туристическо пътуване с обща цена.
1.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ТУРОПЕРАТОРА при сключване на договора за туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като посочи съответните обстоятелства в отправеното запитване или в договора.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2.1. Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА

2.1.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за изпълнението и качеството на всички туристически услуги, включени в договора за организирано туристическо пътуване съобразно Закона за туризма и настоящите общи условия.
2.1.1.1. Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, включително когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, като:
1. осигури полезна информация за здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него,  ТУРОПЕРАТОРЪТ изисква заплащането на разумна такса за оказаното съдействие, която не надвишава действителните разходи, направени от ТУРОПЕРАТОРА за оказаното съдействие.
2.1.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по чл. 97 (1) от Закона за туризма (ЗТ) при Застрахователно Дружество „ЕВРОИНС“ АД, със седалище и адрес на управление: София, бул. Христофор Колумб №43, Тел:  02 / 9651 525  и е-мейл: office@euroins.bg, Застрахователна полица № 03700100002214 от дата 25.07.2019г. и застрахователната сума в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.    .
2.1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на туриста сключването на доброволна или задължителна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста" от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната.
2.1.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ при интерес ПОТРЕБИТЕЛЯ предлага и възможност за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“, както и за покриване на останалите разходи за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу допълнително заплащане.
2.1.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промяна на указаните хотели, заведения за хранене или развлечения с равностойни от същата категория и същото местоположение, в срок от 2 /два/ дни от възникването на обстоятелствата, които налагат промяната, но не по-късно от 10 /десет/ дни преди пътуването. Тази промяна се счита за незначителна и клиентът няма право да се откаже от пътуването поради тази причина. Туроператорът уведомява Потребителя за подобна промяна.
2.1.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прави размествания в предварително обявената програмата по дни при извънредни обстоятелства /влошени метереологични условия, забрани или указания на местните власти и др.п./като не дължи обещетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.1.7. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от договора за организирано пътуване съгласно ЗТ, той е длъжен незабавно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочените от него адреси (вкл. електронни), но не по-късно от 10 /десет/ дни преди началната дата на пътуването.
2.1.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличи договорената обща пакетна цена на пътуването най-късно 20 /двадесет/ дни преди началната дата на пътуването като своевременно уведоми за тази промяна ПОТРЕБИТЕЛЯ при увеличаване на:
2.1.8.1. Цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
2.1.8.2. Увеличаване размера на данъци или такси върху включените в договора за организирано туристическо пътуване, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;
2.1.8.3. Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, след сключването му, с повече от 5%.
2.1.8.4. Във всички случаи промяната на цената по чл. 2.1.8. е съответна на увеличението на разходите, таксите и валутния курс по чл. 2.1.8.
2.1.8.5. Промяна на общата цена с по-малко от 8% ще се счита за незначителна и не може да бъде основание за отказ от пътуване и разваляне на договора.
2.1.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма или електронна форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена, но не по-късно от 20 /двадесет/ дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
2.1.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет като възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
1. Настъпи следното прекратително условие - набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и  ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяването на договора не по-късно от:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от 2 дни, или
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства (като напр. наличие на извънредно положение, епидемия, стачка, отмяна на полет или фалит на авиокомпания и т.н.) и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
2.1.11. Съгласно ЗТ, във всички случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
2.1.11.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
2.1.11.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
2.1.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително когато поради алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства изпълнението на програмата.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки ако поради хулигански прояви от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
2.1.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които не са включени в организираното туристическо пътуване, но са избрани, организирани или заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
2.1.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в мястото на настаняване.
В подобни случаи екскурзоводът и ТУРОПЕРАТОРЪТ съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ за негова сметка.
2.1.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън договорения пакет, посочен в договора.
2.1.16. В случаите, когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в Държавен вестник и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
2.1.17. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащанията на общата пакетна цена в установените срокове, ще се счита, че договорът е прекратен с произтичащите от това последици, съгласно разпоредбите на чл. 2.2.10.
2.1.18. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на ТУРОПЕРАТОРА или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването.
2.1.19. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и други подобни.
2.1.20. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаи на пропуснати трансфери и екскурзии, поради негови закъснения както и за непредоставени услуги, поради неадекватното състояние или външен вид. В случаи, че поради изложените причини, за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ТУРОПЕРАТОРА възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.1.21.1. При отпътуване от София, за София, както и при придвижване до друго населено място в рамките на туристическата програма, включително по време на екскурзии, ТУРОПЕРАТОРЪТ няма задължение да изчаква закъснели туристи повече от 20 минути след обявения час за отпътуване и не дължи обезщетение за неизползвани услуги от страна на закъснелите туристи, нито направените от тях по повод закъснението им разходи.
2.1.22. Времето за настаняване и напускане на хотела се определя от съответното място за настаняване. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за определеното време за настаняване и освобождаване, нито за промени в него.

2.2.Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА незабавно при промяна на адреса/електронния адрес (е-мейл), посочени  от него в запитването за оферта и/или в договора.
2.2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен размер, и в установените в договора срокове, стойността на общата цена на туристическия пакет.
2.2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.
2.2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.
2.2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната - лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването и международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването.
2.2.6. За деца под 18г., пътуващи сами или с единия от родителите - освен необходимия документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
2.2.7. При промяна цената на туристическия пакет с повече от 8% от общата цена, при съществена промяна на някоя от основните характеристики на туристическите услуги съгласно Закона за туризма или ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да изпълни някое от договорените специфични изисквания на Потребителя, последният има право в посочен от ТУРОПЕРАТОРА срок:
1.да приеме предложената промяна, или
2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.
Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.
2.2.7.1. Във всички случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ без необосновано забавяне за:
1. предложените промени в договора и за тяхното отражение върху общата цена на туристическия пакет;
2. срока, в рамките на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да уведоми  ТУРОПЕРАТОРА за решението си по чл.2.2.7 от тези общи условия и за последиците, ако пътуващият не реагира в рамките на посочения срок и
3. дали може да предложи туристически пакет-заместител и за неговата цена.
2.2.7.2. Когато промените в договора за туристически пакет съгласно чл. 2.2.7. или за туристически пакет-заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на съответно намаление на цената.
2.2.7.3. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно чл. 2.2.7., т. 2 и пътуващият не приеме туристически пакет-заместител,  ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от негово име в срок от 14 дни след прекратяването на договора.

2.2.8. В случаите по чл. 2.2.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ уведомява за решението си ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент в срок до 3 /три/ дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни преди началната дата на пътуването. В случай, че в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ТУРОПЕРАТОРА се счита, че приема промяната.
2.2.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Когато обаче се възползва от това негово право, ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА таксата за прекратяване, която е посочена в договора за туристически пакет. Таксата за прекратяване на договора е изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът преди започването на изпълнението на туристическия пакет, и на направените от ТУРОПЕРАТОРА разходи за сключването и изпълнението на договора до момента на прекратяване.

2.2.11. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати едностранно своето пътуване, през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.
2.2.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването след като е отправил до ТУРОПЕРАТОРА предизвестие на траен носител не по-късно от 7 /седем/ дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
2.2.12.1. В този случай и ПОТРЕБИТЕЛЯТ и третото лице са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на остатъка от общата цена на пътуването и на всички допълнителни такси, налози и други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
2.2.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на ТУРОПЕРАТОРА и неговите съконтрагенти.
В случай, че поради изложените причини за туриста или за ТУРОПЕРАТОРА възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по чл. 2.1.8.1-2.1.8.3 когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет. В този случай  ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия.
2.2.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението му в случаите по чл. 89 ал. 5 от ЗТ - в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
2.2.16. Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет,  ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без допълнителни разходи, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество. В случай, че изпълнение на посочената разпоредба води до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора,  ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ подходящо намаление на цената.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже предложените от  ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.
В посочените случаи, когато договорът за туристически пакет включва и превоз на пътници,  ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява връщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ до началния пункт на пътуването с равностоен вид транспорт без необосновано забавяне и без допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.2.17. При прекратяване на договора за организирано туристическо пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ  по медицински /здравословни/ причини се прилагат условията и срокове за прекратяване, посочени в първо (с предимство) в съответния договор и след това онези в ЗТ, вкл. относно дължимата такса за прекратяване на договора.
2.2.18. Промяната на датата на пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за едностранно прекратяване на договора за организирано туристическо пътуване и се прилагат условията и срокове за прекратяване, посочени в съответния договор.

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

3.1. Цената на пътуването се формира от общата пакетна цена и от стойността на  избраните от ПОТРЕБИТЕЛЯ всички допълнително заявени услуги, разликата в летищните такси и увеличението съгласно т.2.1.7. при наличието на такива.
3.2. Плащането се извършва в лева по фиксинг на БНБ в деня на плащането, в брой или по банков път, в банковата сметка, която е посочена в договора за организирано туристическо пътуване.
3.3. Сроковете и размерите на плащанията са:
3.3.1. Задатък /капаро/ в размер на 30% от общата цена на туристическия пакет, освен ако в договора за организирано туристическо пътуване ако не е упоменат по-висок размер на задатъка /капарото/. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася задатъка /капарото/ в срок до 3 /три/ дни от датата на потвърждение за направена резервация.
3.3.2. Пълно плащане на общата цена в срок не по-късно от 21 /двадесет и един/ дни преди датата на пътуване, освен ако в договора за организирано туристическо пътуване ако не е упоменат по-голям срок.
3.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да обявява промоционални цени за ранни записвания или други промоции. Промоционалните оферти са валидни само за сроковете и при условията, които са обявени от ТУРОПЕРАТОРА. В случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ обяви промоционални цени след сключване на съответния договор за организирано туристическо пътуване, то същите се прилагат само за новозаписани туристи при съответните условия и не могат да бъдат повод за искане от страна на Потребителя и/или останалите туристи по договора за редуциране на цената или основание за рекламация.

4. РЕКЛАМАЦИИ

4.1. Всички спорове по изпълнението на настоящите Общи условия ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентния съд в гр. София.
4.1.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага с възможност за алтернативно решаване на потребителски спорове от съответни органи съгласно Закона за защита на потребителите. Орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите.
4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе становище по рекламацията в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на получаването й. ТУРОПЕРАТОРЪТ оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен на адреса/електронния адрес (е-мейл), които са посочени в настоящите общи условия и в договора.

5. ВИЗИ, САНИТАРНИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ

5.1. За страните, за които се изисква виза, при поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя необходимите документи, изискуеми от съответното посолство - резервации, билети, ваучери, застраховки.
5.2. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ потърси съдействието на ТУРОПЕРАТОРА за подготовка и внасянето на документите в съответното посолство, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от посолството лични документи, като заплати и административните такси за визата и разходите по нейното заявяване. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за неправомерен отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.3. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на консулската служба към посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 82 от ЗТ.
В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми по договора ако тези суми са заплатени на трети лица -контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА и по правилата на тези трети лица съответните суми не подлежат на връщане.
5.4. Допускането на лица на територията на съответната държава, независимо от положена виза е в компетенциите на граничните служби. В случай на отказ даден ПОТРЕБИТЕЛ да бъде допуснат до територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на суми по договора, както и обезщетения.
5.5. Данни за всички изискуеми от ПОТРЕБИТЕЛЯ документи, необходими за осъществяване на пътуването се съдържат в предоставена от ТУРОПЕРАТОРА информация по чл. 82 от ЗТ в писмена или електронна форма чрез хиперлинк от интернет страницата на ТУРОПЕРАТОРА www.oceantravel.bg.
5.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи неустойки или обезщетения, както и връщане на суми по договора ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не вземе участие в пътуването поради това, че не разполага с редовни документи /необходими визи, изискуеми документи за самоличност и др. подобни/
5.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.
5.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи обезщетение в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил съответните здравни изисквания и не е допуснат до територията на съответната страна.
5.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ издава всички необходими документи за пътуване, след заплащане на пълния размер на общата цена на туристическия пакет от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му ги предоставят не по-късно от 5 /пет/ дни преди началната дата на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да носи със себе си всички документи по време на пътуването.

6. ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА

6.1. Договорът за организирано туристическо пътуване е валиден от датата, на която се осъществило условието на чл. 1.3. по-горе.
6.2. За всички изменения на договора за организирано туристическо пътуване, след неговото сключване, се изисква постигане на взаимно съгласие между страните, изразено в писмена или електронна форма, съгласно по-горе цитирания  чл. 1.2. Уведомленията за прекратяване или разваляне на договора се правят в същата форма и по същия ред.

6.3. Индивидуалните условия на договора за организирано туристическо пътуване имат предимство пред настоящите общи условия. За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на българското законодателство – Закона за туризма, Закон за защита на потребителите и т.н., вкл. като източник на правото се извежда и относимата съдебна практика.